Flora silvestre del Mediterráneo 1
Ruppiaceae
Ruppia

Ruppia maritima